Algemene huur- en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaardenvan Fripaan, gevestigd te Marum, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01163400. Versie geldig vanaf 1 januari 2015

Verkoop

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fripaan. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fripaan. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fripaan behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fripaan erkend.
1.4 Fripaan garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fripaan bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Fripaan zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fripaan geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Fripaan heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Fripaan. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Fripaan er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

4.3 De aankoop van een aanhanger via de website geschiedt pas op locatie. Online kan men uitsluitend de aanhanger reserveren. Hierop geldt geen herroepingsrecht.

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fripaan, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fripaan. Fripaan houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Fripaan respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Fripaan maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fripaan) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fripaan. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Fripaan schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Fripaan gegrond worden bevonden, zal Fripaan naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fripaan en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fripaan) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fripaan gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fripaan voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Fripaan is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Fripaan in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fripaan en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fripaan zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fripaan slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Fripaan gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Fripaan kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8.1 Een overeenkomst tussen Fripaan en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fripaan op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Fripaan behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fripaan gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.1 Fripaan is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fripaan alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Fripaan behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fripaan gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Fripaan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.1 Fripaan is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12.1 Eigendom van alle door Fripaan aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fripaan zolang de afnemer de vorderingen van Fripaan uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fripaan wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Fripaan geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fripaan of een door Fripaan aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fripaan haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fripaan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fripaan.

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fripaan en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen  kennis, tenzij Fripaan er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Verhuur

1.1 Fripaan hierna te noemen “verhuurder” verhuurt aan de huurder.
De huurder huurt een object, hierna te noemen “het gehuurde” van de verhuurder. Het gehuurde is omschreven in de huurovereenkomst.

2.1 De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien de huurder het gehuurde object niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop het gehuurde bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij het gehuurde tot zijn beschikking heeft gehad, verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd het gehuurde zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

3.1 Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de eventuele, in de huurovereenkomst genoemde borgsom, is gedeponeerd. De borgsom zal worden terugbetaald, mits het gehuurde in de staat waarin het aan huurder ter beschikking is gesteld aan verhuurder is overgedragen.

4.1 Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, het te huren object samen met verhuurder op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dan wordt deze direct samen opgenomen.

5.1 Huurder dient het gehuurde bij de verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen.
Indien het gehuurde niet schoon wordt afgeleverd dan wordt er  € 40,- (excl. 21% BTW)  schoonmaakkosten in rekening gebracht.

5.2 Huurder dient de het gehuurde zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhangwagen aan te brengen.

5.3 Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder direct daarvan op de hoogte te stellen.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden onder te verhuren of anderzijds ter beschikking te stellen

5.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

6.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat het gehuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terug bezorgd, dan wel teruggehaald is het risico van de beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het gehuurde, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van het gehuurde, voor rekening en risico van huurder.

6.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde alsmede diefstal van het gehuurde terstond aan verhuurder te melden.

6.3 Verandering en/of reparatie aan het gehuurde mag uitsluitend door, of in opdracht van de verhuurder worden verricht.

7.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in het gehuurde object bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan het gehuurde. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van strafrecht.

7.3 Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor snelheidsovertredingen die worden gemaakt door huurder tijdens het gebruik van de aanhangwagen.

7.4 Indien het gehuurde object een BE-Trekker of BE-Combinatie betreft en de toegestaan maximum massa (TMM) méér dan 3 ton bedraagt, is het gebruik van een tachograaf verplicht. De huurder dient op de hoogte te zijn van de geldende wetten m.b.t. tachograafplicht.

8.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

8.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip.

8.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient het gehuurde in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien het gehuurde gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet de normale slijtage betreft, dan wel indien de huurder het gehuurde niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

8.4 Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

9.1 Voor het gehuurde is, indien van toepassing, een verzekering afgesloten. Ook voor schade aan de tegenpartij heeft huurder het in de verhuurovereenkomst overeengekomen eigen risico te voldoen.

10.1 Indien het gehuurde object een koelwagen betreft, kan de verhuurder nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt aan de goederen en waardevolle voorwerpen door de huurder achtergelaten in de koelwagen. De huurder ontlast de verhuurder van elke verantwoordelijkheid voor alle handelingen, kosten, klachten en schade die voortvloeien uit dergelijk verlies of schade.
De huurder wordt geacht voortdurend alle temperaturen nauwlettend in de gaten houden om bederf c.q. beschadiging aan en van producten of beschadiging aan de inhoud van de koelinstallatie te voorkomen.

10.2 Fripaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lozing van afvalstoffen  en/of enige vorm van milieuverontreiniging voortvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het gehuurde. De huurder dient bij de betreffende gemeente te informeren naar het plaatselijk beleid omtrent lozen op de riolering. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een afvoermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde (binnen 10 meter). Indien er niet direct op een (‘vuilwater’-) riool gestort kan worden, dient er een spoeltank geplaatst te worden. Kosten voor extra voorzieningen komen voor rekening van de huurder. De toiletwagen wordt schoon afgeleverd, indien de toiletwagen bij het ophalen of retour brengen niet schoon is, worden schoonmaakkosten ad. € 75,00 (excl. 21% BTW) in rekening gebracht.

11.1 Bij gebruik in het buitenland dient de huurder zorg te dragen voor repatriëring en daaruit voortvloeiende kosten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van hetzelfde type.

12.1 Het Nederlandse recht is van toepassing

12.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en, indien door beide partijen gewenst, zal daarbij een derde bemiddelen.